Спiлка > Проекти > Національна прес-карта>Положення

Положення (проект)

ПРО НАЦІОНАЛЬНУ ПРЕС-КАРТУ ПРОФЕСІЙНОГО ЖУРНАЛІСТА

1. Національна  прес-карта  професійного журналіста (далі – Національна прес-карта) може бути  видана громадянину України, громадянину іншої країни,  який займається професійною  діяльністю журналіста,  тобто здійснює  систематичну діяльність, пов’язану із збиранням, одержанням, створенням, редагуванням інформації з метою її поширення на невизначене коло осіб через друковані засоби масової  інформації, телерадіоорганізації, інформаційні  агентства, мережу Інтернет.

Національна прес-карта - є документом, що підтверджує професійну належність журналіста, його статус відповідно до законодавства України.

На особу, якій видано Національну прес-карту, поширюються права і обов'язки, зазначені у законодавстві України про інформацію.

Форма, розміри та основні графічні елементи Національної прес-карти виконуються за стандартами наведеними у додатку 1.

Розмір плати за виготовлення і видачу Національної прес-карти, дублікату Національної прес-карти затверджується Комісією з журналістської етики.

Граничний строк дії Національної прес-карти два роки.

2. Національна прес-карта видається Комісією з журналістської етики на підставі подання Національної спілки журналістів України, Незалежної медіа-профспілки України або редакції засобу масової інформації: друкованого, теле-, радіо-, інформаційного агентства (далі – Організація).

Подання щодо видачі Національної  прес-карти може бути подано тільки Організацією, яка визнає і дотримується у своїй діяльності Кодексу етики українського журналіста, Статуту Комісії журналістської етики, цього Положення. Інші подання залишаються без розгляду.

3. Для одержання журналістом Національної прес-карти Організація подає такі документи:

- подання Організації щодо видачі журналісту Національної прес-карти, в якому вказується коротка інформація про професійну діяльність журналіста та фотографію журналіста розміром 600х800 пікселів;

- копія рішення про визнання Організацією Кодексу етики українського журналіста (якщо Організація подає клопотання вперше) та повноважень Комісії;

- документ про внесення плати за видачу Національної прес-карти;

- копія посвідчення чи іншого документу Організації, виданого журналісту щодо якого подається клопотання та копія паспорта журналіста;

- особисто підписане зобов’язання журналіста про дотримання в своїй діяльності Кодексу етики українського журналіста;

- особисто підписана згода журналіста на обробку персональних даних.

4. Заява та подані документи розглядаються не довше двох тижнів з дня їх подачі.

5. За результатами розгляду заяви приймається рішення:

- про видачу Національної прес-карти;

- про відмову у видачі Національної прес-карти;

- про залишення заяви без розгляду.

6. У разі надання повного комплекту документів, передбачених пунктом 3 цього Положення, та відповідності їх чинному законодавству, секретарем Комісії з журналістської етики дається висновок про видачу Національної прес-карти журналіста.

7. Рішення про відмову у видачі Національної прес-карти приймається у випадку, коли на момент звернення Організації до Комісії з журналістської етики виникли обставини, що перешкоджають одержанню Національної прес-карти, зокрема:

- виключення або звільнення журналіста з Організації;

- винесення стосовно журналіста рішення Комісії з журналістської етики щодо порушення обов’язків журналіста, професійної етики;

У разі невідповідності поданих документів чинному законодавству та у випадках, передбачених абзацом першим цього пункту, секретарем Комісії готується висновок про відмову у видачі Національної прес-карти, який обов’язковий до розгляду зборами Комісії. На рішення зборів Комісії особа, якій було відмовлено у видачі Національної прес-карти, може подати апеляцію на з’їзд Комісії з журналістської етики.

8. Заява про видачу Національної прес-карти залишається без розгляду, якщо вона подана без документів, передбачених пунктом 3 цього Положення.

9. У разі втрати або пошкодження Національної прес-карти видається її дублікат.

Для одержання дубліката до Комісії з журналістської етики подаються такі документи:

- заява;

- документ про внесення плати за видачу дубліката (копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку).

У разі надання повного комплекту документів, передбачених цим пунктом Положення, та відповідності їх чинному законодавству, видається дублікат Національної прес-карти в порядку, передбаченому пунктом 6 цього Положення.

10. Національна прес-карта може бути анульована Комісією з журналістської етики:

- з власної ініціативи журналіста;

- за поданням Організації у разі виключення або звільнення журналіста з Організації;

- винесення щодо журналіста рішення Комісії з журналістської етики щодо порушення ним Кодексу етики українського журналіста та неможливість виконання ним професійної діяльності.

11. На рішення про анулювання Національної прес-карти може бути подана апеляція, яка обов’язкова до розгляду з’їздом Комісії журналістської етики.

12. Виготовлення, облік, ведення облікових реєстрів та відповідальність за збереження даних здійснюється Комісією з журналістської етики.

 

Партнери